150/186 Kostela sv. Františka z Assisi 25/06/2016, Agrigento