25/186 Draci nad San Pellegrinem 14/11/2015, Palermo